Hvad er biogas?

 

Biogas består af består af ca. 2/3 metan (CH4), 1/3 kuldioxid (CO2), lidt svovlbrinte (H2S) samt en smule brint (H2) og dannes ved nedbrydning af husdyrgødning og enten andet organisk affald fra industri eller husholdninger, eller energiafgrøder som korn, majsensilage med mere.

Processen foregår i eti anaerobe miljø (dvs. iltfrie) i reaktortanke, hvor det processen styres møje med hensyn til temperatur, pH med mere.

I reaktoren sker der en biologisk nedbrydningsproces og bakterierne producerer biogas. Biomassen opholder sig i reaktoren i ca. 2-3 uger.

Biogassen renses for svovl og sendes til en stor motor hvor den brændes af. Ca 40 % af energien bliver til El og resten går til varme fra motoren. Denne varme udnyttes via varmevekslere og sælges til Brønderslev Fjernvarme

Man kan udnytte omkring 75% af energien, ved afbrænding i egen motor:

40% elektricitet
35% udnyttet varme
Gassen kan også opgraderes til naturgas og sælges på nettet i stedet for.

 

I princippet kan alt organisk materiale omdannes til biogas.

GFE-Krogenskær anvender en blanding af følgende organiske materialer:

Gylle fra svineproduktion, separeret tørstof fra forskellige typer husdyrgødning, dybstrøelse, biomasse fra naturarealer, halm, majs samt forskellige typer af biprodukter med højt fedtindhold.

Anlægget er betegnet som et fællesanlæg som modtager gødning fra flere landbrug.

 

 

GFE-Krogenskær © 2011 • Brønderslev • Per Pedersen og Jan Ulrich

www.gfe-krogenskar.dk

GFE-Krogenskær