Moderne biogas anlæg under forandring

 

GFE-Krogenskær blev miljøgodkendt i 2002 og idriftsat i 2004.

I foråret 2014 blev anlægget på ny miljøgodkendt

 

GFE-Krogenkær er et biogasanlæg, der producerer biogas fra husdyrgødning, organisk affald og anden biomasse. Årligt behandles omkring 36.000 tons biomasse, som er ca. 29.500 tons i form af gylle fra kvæg, svin og mink.

4.000 tons dybstrøelse fra kvæg eller gylle fibre fra separeret husdyrgødning, samt 2.000 t organiske biprodukter.

Den producerede biogas renses for svovlbrinte og udnyttes enten i virksomhedens gasmotor, som producerer el og varme eller i to varmvands gaskedler. Den producerede el leveres til nettet og varmen leveres til Brønderslev forsyning.

 

GFE Krogenskær ønsker fremadrettet at etablere et biogas-opgraderingsanlæg, hvor biogassen opgraderes til naturgas, der efterfølgende ledes til naturgasnettet.

Når opgraderingsenheden er installeret konverteres gasmotor til naturgasdrift, således at intern varme samt overskudsvarme til Brønderslev Fjernvarme kommer til at ske via gasmotoren samt ved varmegenvinding på opgraderingsenheden.

Opgraderingsenheden vil blive placeret i eksisterende bygningsmasse.

 

I forbindelse med ombygningen bliver der etableret ekstra luftrensningssystem, så fremtidig lugtemission mindskes

 

 

 

 

 

 

 

GFE-Krogenskær © 2011 • Brønderslev • Per Pedersen og Jan Ulrich

www.gfe-krogenskar.dk

GFE-Krogenskær